Smlouva o dílo

1. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

ZHOTOVITEL:

uzavírají tuto smlouvu

2. PŘEDMĚT SMLOUVY:

Zhotovitel se zavazuje provést výškové práce pomocí horolezecké techniky na objektu ..............................

dle cenové nabídky ze dne ..........

v rozsahu: ..................................................

(Cenová nabídka je součástí tištěné SOD)

3. TERMÍN PLNĚNÍ:

Práce budou provedeny za ...... pracovních dní.

Práce budou zahájeny: ………………………..

Práce budou ukončeny: ……………………….

4. CENA ZA DÍLO:

Smluvní strany se dohodly v souladu s projednaným návrhovým rozpočtem na celkové ceně za předmětné práce: ………………………………… Kč

Slovy: .....................................

5. SMLUVNÍ POKUTY:

Penále za zaviněné prodlení je 0,05% denně z celkové částky.

V případě nepříznivých klimatických vlivů ( trvalý déšť, vítr, horko, mráz aj., dle platné vyhlášky 362/2005 ), při kterých nemohly být výškové práce vykonávány, je objednatel povinen přistoupit na nový termín, aniž by využil výše uvedeného penále.

6. POVINNOSTI OBJEDNATELE:

Před zahájením prací objednatel zabezpečí:

 • objednatel zaručí zhotoviteli nerušené provádění prací ze strany uživatelů domu
 • napojení na vodu a elektřinu

Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Dílo nebo jeho část

vykazující prokazatelný nesoulad se zadáním či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na

písemnou žádost objednatele v přiměřené lhůtě odstranit.

7. POVINNOSTI ZHOTOVITELE:

 • zachování čistoty a pořádku na staveništi a v přilehlém okolí, v případě znečištění zajistí odstranění nepořádku
 • po dokončení výše uvedených prací zhotovitel vyklidí staveniště do 1 dne po odevzdání díla objednateli
 • v případě vzniklých škod se zhotovitel zavazuje uvést vše do původního stavu

8. DODÁNÍ DÍLA:

Dílo bude dodáno objednateli předáním na místě samém jeho poslední částí.

9. ZÁRUKA O DÍLO:

Zhotovitel poskytuje záruku v trvání 24 měsíců.

10. JINÁ UJEDNÁNÍ:

Smluvní strany se dohodly, že pokládají za porušení smluvních povinností uvedených v následujícím odstavci za porušení podstatné:

 • nedodání některých částí díla
 • prodlení zhotovitele s dodáním díla
 • překročení smluvní ceny
 • prodlení objednavatele podle čl.6.
 • prodlení zhotovitele podle čl.7.
 • nedodržení zaručených vlastností díla podle čl.9.
 • prodlení objednatele podle čl.11.

Zhotovitel je pojištěn proti škodám způsobených při vykonávání výškových prací u České pojišťovny a.s., č. pojistné smlouvy: 52946769-15

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu své činnosti v místě plnění smlouvy postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby objednateli či třetím osobám nevznikla žádná škoda nebo újma a práce provádět vsouladu s platnými právními předpisy a normami. Při provádění prací je zejména povinen dbát obecně bezpečnostních požadavků, kterými se rozumí i zajištění bezpečnosti osob na chodníku přiléhajícímu k domu, a požárních, hygienických a dalších předpisů.

11. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ VZTAHY:

Zhotovitel vystaví zálohovou fakturu ve výši 30% z celkové ceny za dílo, tj. ....... Kč, která je splatná ke dni započetí prací, tj……(datum započetí prací) .

Objednatel uhradí zálohovou fakturu zhotoviteli v řádném termínu splatnosti a zašle doklad o zaplacení zálohové faktury zhotoviteli e- mailem na adresu: vyskoveprace.leier@centrum.cz v řádném termínu.

Zhotovitel vystaví konečnou fakturu při předání dokončeného díla ve výši ....... Kč, která je splatná do 10-ti dnů od vystavení faktury objednateli.

Objednatel uhradí konečnou fakturu zhotoviteli po dodání díla v řádném termínu splatnosti..

V případě prodlení objednatele s uhrazením konečné faktury vzniká zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.

12. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ:

Tato smlouva je vyhotoven ve třech stejnopisech, kdy každý stejnopis má funkci originálu.

Dva stejnopisy obdrží objednatel. Jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými zástupci obou smluvních stran, jak je uvedeno v článku 1.

                       Objednatel:                                                           Zhotovitel:

             (datum, podpis, razítko)                                      (datum, podpis, razítko)